POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wstęp

Nasza grupa przedsiębiorstw dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych i zapobiegania ich wykorzystywaniu w niewłaściwy sposób.

Przekazanie nam swoich danych osobowych i korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza potwierdzenie przeczytania i zrozumienia przedstawionych warunków w zakresie informacji o ochronie danych osobowych. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład grupy są odpowiedzialne za postępowanie zgodnie z przepisami w dziedzinie ochrony danych obowiązującymi na szczeblu krajowym i europejskim, a ich celem jest przetwarzanie Państwa danych w sposób zgodny z prawem, uczciwy i przejrzysty.

2. Zakres zastosowania

Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw wchodzących w skład grupy.

3. Istotne informacje

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Informacje na temat przedsiębiorstw wchodzących w skład grupy.

THESIZE SURFACES, S.L. P.I. Camí Fondo, Supoi 8, C/ Dels Ibers, 31, Almazora (Castellón, Hiszpania) – C.P. 12550, CIF: B85171023, telefon kontaktowy: +34 964652233, adres e-mail: info@thesize.es se.eziseht@ofni

GLOBAL SURFACES S.A. Avda. Los Rosales. Edif. Novosur 42, Madrid, Hiszpania – C.P. 28021, CIF: A84641158, telefon kontaktowy: +34 964652233, adres e-mail: info@thesize.com moc.eziseht@ofni

NEOLITH DISTRIBUTION, S.L. Avda. Los Rosales. Edif. Novosur 42, Madrid, Hiszpania – C.P. 28021, CIF: B87533469, telefon kontaktowy: +34 964652233, adres e-mail: info@neolith.com moc.htiloen@ofni

GRANITH SURFACES, S.L. P.I: Camí Fondo, Supoi 8 C/ Dels Ibers, 31, Almazora (Castellón, Hiszpania) – C.P. 12550, CIF: B12978250, telefon kontaktowy: +34 964652233, adres e-mail: info@thesize.es se.eziseht@ofni

NEO SUPERFICIES ALICANTE, S.L. C/ Marrón Imperial 9 – M 1‐ 3 P.I. Las Norias de Monforte del Cid (Alicante, Hiszpania) – C.P. 03670 , CIF: B42533406, telefon kontaktowy: +34 964652233, adres e-mail: info@thesize.es se.eziseht@ofni

TECNOLOGIA Y DISEÑO EN CERAMICA, S.L. P.I: Camí Fondo, Supoi 8 C/ Dels Ibers, 31, Almazora (Castellón, Hiszpania) – C.P. 12550, CIF: B85171023, telefon kontaktowy: +34 964652233, adres e-mail: info@thesize.es se.eziseht@ofni

W jakim celu wykorzystujemy dane?

Posiadane dane służą nam w celu przedstawienia Państwu informacji na temat naszych produktów i usług, o ile nie skorzystali Państwo z prawa do wniesienia sprzeciwu lub usunięcia danych.

Posiadamy Państwa dane, ponieważ korzystają lub korzystali Państwo z usług naszej firmy lub w dowolnym momencie zwrócili się do nas o udzielenie informacji na temat produktów, kontaktując się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wypełniając i zatwierdzając formularz znajdujący się na naszej stronie internetowej.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przy czym w dowolnym momencie mogą Państwo sprzeciwić się otrzymywaniu tego rodzaju korespondencji, zwracając się do nas na adres poczty elektronicznej info@thesize.es ze wskazaniem w tytule wiadomościse.eziseht@ofni indicando en el asunto “„RODO Wycofanie”.“.

Komu zostaną przekazane Państwa dane?

Państwa dane osobowe zostaną przekazane organom publicznym wyłącznie w przypadku, gdy wymóg przekazania informacji będzie stanowił obowiązek ustawowy.

Jakie przysługują Państwu prawa?

Zainteresowane osoby mają prawo dostępu do swych danych osobowych, jak również żądania ich sprostowania, jeżeli przedmiotowe dane są nieprawidłowe lub niepełne; w stosownych przypadkach mają prawo żądania ich usunięcia, jeżeli m.in. dane nie są już potrzebne do celów, w których zostały zgromadzone.

Informujemy, że mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu lub żądania ograniczenia przetwarzania swych danych osobowych; jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych lub zachowamy je wyłącznie do celów dochodzenia lub obrony roszczeń.

Wreszcie, mają Państwo prawo do przenoszenia danych w celu uzyskania ich kopii w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W jaki sposób mogą Państwo skorzystać z tych praw?

Aby skorzystać z praw, należy przesłać do nas pismo na adres administratora zbioru danych lub powiadomienie na adres poczty elektronicznej: info@thesize.es.se.eziseht@ofni

W przesłanej wiadomości należy wskazać prawo, z którego pragną Państwo skorzystać, dołączając do wniosku kserokopię dowodu osobistego lub równoważonego dokumentu potwierdzającego Państwa tożsamość. W przypadku działania poprzez przedstawiciela prawnego lub dobrowolnie wyznaczonego reprezentanta należy również dołączyć dokument poświadczający przedstawicielstwo oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby występującej w Państwa imieniu.

Aby ułatwić Państwu korzystanie z opisanych praw, oferujemy możliwość zwrócenia się do nas na wyżej wymieniony adres poczty elektronicznej z wnioskiem o przesłanie wzoru pisma.

Wzory dokumentów wymaganych do skorzystania ze wspomnianych praw dostępne są również na stronie internetowej Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (AEPD): www.aepd.es.

Informujemy ponadto, że w przypadku niezadowalającej realizacji przysługujących Państwu praw mogą Państwo wnieść skargę do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych.